4-6 listopada 2016 Warszawa
IV Festiwal Filmowy EMIGRA 2016

Cele, zadania i działalność Fundacji W- Z

Fundacja na Rzecz Mediów Polskich za Granicą W-Z została powołana z inicjatywy dziennikarzy i twórców kultury, pracujących poza granicami Polski i w Kraju, w celu kompleksowej konsolidacji polskojęzycznych zagranicznych środowisk medialnych z Polską oraz promocji Polski Zagranicą.
Jej zadaniem jest wykorzystanie mediów polonijnych do budowy więzi społecznych, gospodarczych i kulturalnych pomiędzy środowiskami Polonii a Krajem. Celem fundacji jest pomoc mediom polonijnym na świecie oraz w Polsce, budowanie polskiego lobby na arenie międzynarodowej, promowanie polskich i polonijnych osiągnięć, w tym gospodarczych, naukowych i kulturalnych oraz podejmowanie działań na rzecz zachowania polskiego dziedzictwa kulturowego i naukowego w Polsce i na świecie.
Zapraszamy wszystkich dziennikarzy prasy, radia i telewizji oraz twórców, pracujących poza granicami kraju o włączenie się w działalność Fundacji.

Cele działania Fundacji:

1. Inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z Ojczyzną.
2. Konsolidacja mediów polskojęzycznych na świecie.
3. Współpraca mediów polonijnych z mediami polskimi.
4. Promocja Polski zagranicą.
5.Inicjowanie i organizacja wielopłaszczyznowej wymiany międzynarodowej Polski z Zagranicą.
5. Działania na rzecz nawiązania wzajemnych kontaktów młodzieży polskojęzycznej zagranicą z Krajem.
6. Współpraca młodzieży zagranicznej z młodzieżą polską.
7. Upowszechnianie w środowiskach polonijnych wiedzy o Polsce.
9. Pogłębianie w Polsce wiedzy o Polonii i Emigracji.
10. Wspieranie i umacnianie pozycji społeczno-ekonomicznych Polaków w krajach ich zamieszkania.
11. Działania na rzecz integracji europejskiej.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1. Wspieranie polskojęzycznych mediów i środowisk, zajmujących się promocją Polski i Polaków.
2. Organizację platformy, konsolidującej media polskojęzyczne zagranicą oraz propagującej wiedzę o Polonii w Polsce.
3. Stworzenie centrum informacji polonijnej w Polsce, w połączeniu z biblioteką i wideoteką.
4. Współpracę z innymi fundacjami, instytucjami państwowymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi, w zakresie realizacji określonych przedsięwzięć na rzecz mediów polskojęzycznych oraz Polaków zagranicą.
5. Tworzenie banku danych informacyjnych.
6. Przyznawanie nagród, dyplomów, stypendiów oraz organizowanie staży w Kraju i Zagranicą.
7. Prowadzenie działalności wydawniczej, radiowej i telewizyjnej oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć dla promowania dorobku Polski i Polaków za granicą.
8. Reprezentowanie w Kraju i zagranicą środowisk polskich, polonijnych twórców i przedstawicieli mediów.
9. Wspieranie projektów o charakterze naukowym i edukacyjnym, w tym inicjowanie i prowadzenie takich projektów.
10. Organizowanie międzynarodowych oraz polsko-polonijnych spotkań środowiskowych.
11. Przyjmowanie, przekazywanie i organizowanie pomocy humanitarnej.
12. Inspirowanie inicjatyw ustawodawczych, zmierzających do tworzenia sprzyjających warunków dla umacniania i rozwijania kontaktów z Polską Polonii i Polaków.
13. Organizowanie szkoleń i warsztatów tematycznych.
14. Pozyskiwanie środowisk polonijnych i polskich na Zachodzie do współdziałania z Polakami na Wschodzie.
15. Wspieranie integracji europejskiej oraz nowoczesnych form prowadzenia działalności gospodarczej.
16. Współpraca ze środowiskami, instytucjami, władzami samorządowymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, zainteresowanymi w rozwijaniu więzi Polaków z Ojczyzną oraz promocją Polski zagranicą.
Powyższe działania będą prowadzone w ramach działalności nieodpłatnej.

Działalność gospodarcza

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, przynoszącą dochody w zakresie produkcji, usług i handlu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności działalność gospodarczą w dziedzinach i kierunkach, mających bezpośredni wpływ na powiększenie wartości majątkowych, służących realizacji celów określonych w statucie Fundacji.
Fundacja może w celu pozyskiwania środków na realizację swoich celów statutowych prowadzić działalność gospodarczą samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami.
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.