Anna Walentynowicz - zapomniana bohaterka z Gdańska

Anna Walentynowicz - zapomniana bohaterka z Gdańska

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2019 rokiem Anny Walentynowicz. Wiedza o Annie Walentynowicz jest znikoma za granicą, a w Polsce jest ona często zapomnianą postacią. Projekt ma na celu rozpropagowanie postaci Anny Walentynowicz za granicą, a szczególnie w Niemczech i przypomnienie jej w Polsce. Seminarium ma na celu zwrócenie uwagi niemieckiej i zagranicznej opinii publicznej na wiodącą rolę Solidarności, a co za tym idzie Polski w zmianach współczesnej Europy. Projekt – Anna Walentynowicz – zapomniana bohaterka z Gdańska jest realizowany w ramach programu ramowego wspieranego od 7 lat przez SENAT RP Festiwalu Emigra, który w tym roku poza Warszawą będzie miał swoje edycje w Berlinie i Chicago. Debaty historyczne i rozmowy z publicznością łączymy z projekcją filmu „ Strajk” zrealizowanego w 2007 przez Volkera Schlöndorffa – niemieckiego reżysera, który w 1979 został nagrodzony Oscarem za adaptację powieści Güntera Grassa „Blaszany bębenek”. 

Zapraszamy na spotkania ze świadkami historii i rozmowy z publicznością poświęcone Annie Walentynowicz:

WARSZAWA
27 października 2019 – niedziela – godzina 13.00
Dom Spotkań z Historią – Warszawa ul. Karowa 20

Anna Walentynowicz – zapomniana – bohaterka z Gdańska
Debata z udziałem dr. Tomasza Snarskiego z Uniwersytetu w Gdańsku, który przeprowadzał wywiady z Anna Walentynowicz, Huberta Sargalskiego z wydziału historii Uniwersytetu w Poczdamie, mecenasa Tomasza Rogoża, redaktora Romualda Mieczkowskiego z Wilna prowadzona przez historyka Jakuba Tomasza Kozłowskiego połączona z projekcją filmu Strajk Volkera Schlöndorffa.

CHICAGO
9 listopada 2019, sobota godzina 20.00
Jezuicki Ośrodek Milenijny  – 5835 W. Irving Park Rd, IL 60634

Anna Walentynowicz – zapomniana – bohaterka z Gdańska
Debata z udziałem publiczności w Milenijnym Ośrodku Jezuickim w Chicago z udziałem świadków historii tworzenia się NSZZ Solidarności redaktorem Andrzejem Jarmakowskim, który brał w strajkach stoczni w Gdańsku i przyjaźnił się z Anna Walentynowicz, Andrzejem Chudzińskim z Rotary International, Izabel Ozgą z Gdańska, Krzysztofem Wawrem z Chicago, Arturem Partyka z Dziennika Związkowego – spotkanie połączone z projekcją filmu prowadzi redaktor Sławomir Sobczak.

BERLIN
5 grudnia 2019, godzina 19.00 – czwartek 18.00 – 22.00,
SPRACHCAFE POLNISCH – Sprachcafé Polnisch Schulzestraße 1, 13187 Berlin

Anna Walentynowicz – zapomniana – bohaterka z Gdańska
Spotkanie połączone z debatą i projekcją filmu prowadzi Agata Lewandowski.
STRAJK – BOHATERKA Z GDAŃSKA – reż. Volker Schlöndorff, Polska/Niemcy, 104 min.
Film oparty na motywach biografii Anny Walentynowicz, która stała się pierwowzorem bohaterki filmu – Agnieszki Kowalskiej. Rok 2019 został ogłoszony rokiem Anny Walentynowicz, która jako repatriantka z Ukrainy była ostatnią romantyczną bohaterką współczesnej Europy

8 grudnia 2019, godzina 16.00 – niedziela
KINO ARSENAL – Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin

Anna Walentynowicz – zapomniana – bohaterka z Gdańska
Spotkanie z dr. Tomaszem Snarskim (Uniwersytet Gdański) i Hubertem Sargalskim (Uniwersytet Poczdam) w ramach projektu Anna Walentynowicz – zapomniana bohaterka z Gdańska, prowadzi Agata Lewandowski (Festiwal EMiGRA).
STRAJK – BOHATERKA Z GDAŃSKA – reż. Volker Schlöndorff, Polska/Niemcy, 104 min.

 

Projekt współfinasowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej

Der Sejm der Republik Polen hat beschlossen, das Jahr 2019 zum Anna-Walentynowicz-Jahr zu erklären. Das Wissen über Anna Walentynowicz ist im Ausland sehr gering und in Polen gerät ihre Person oft in Vergessenheit. Durch dieses Projekt soll Anna Walentynowicz im Ausland, besonders in Deutschland bekannt gemacht werden und in Polen an sie erinnert werden. Das Ziel des Seminars ist, die deutsche und ausländische Öffentlichkeit, auf die führende Rolle der Solidarność sowie das Thema Polens im Wandel des modernen Europas aufmerksam zu machen. Das Projekt – Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus

Danzig wird im Rahmen eines vom Senat, des polnischen Emigra-Festivals, seit 7 Jahren geförderten Rahmenprogramms umgesetzt, das in diesem Jahr in Berlin und Chicago herausgegeben wird. Wir verbinden historische Debatten und Gespräche des Publikums mit der Projektion des Films “Strajk” aus dem Jahr 2007 von Volker Schlöndorff – einem deutschen Regisseur, der 1979 einen Oscar für die Adaption von Günter Grass Roman “Die Blechttrommel” erhielt.
Zu den Anna Walentynowicz gewidmeten Treffen mit Zeitzeugen sowie interessanten

Gesprächen des Publikums laden wir herzlichst ein:
WARSCHAU
27. Oktober 2019 – Sonntag – 13:00 Uhr
Dom Spotkań z Historią – Warschau ul. Karowa 20
Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus Danzig

Eine Debatte mit Dr. Tomasz Snarski von der Universität Danzig, der unter anderem Anna Walentynowicz interviewte, Hubert Sargalski von der Historischen Fakultät der Universität Potsdam, Rechtsanwalt Tomasz Rogoż, Herausgeber Romuald Mieczkowski aus Vilnius unter der Leitung des Historikers Jakub Tomasz Kozłowski in Verbindung mit der Projektion des

Films Strajk von Volker Schlöndorff.

CHICAGO
9. November 2019 – Samstag – 20:00 Uhr
Jesuit Millennium Center – 5835 W. Irving Park Rd, IL 60634
Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus Danzig
Eine öffentliche Debatte des Publikums im Jesuit Millennium Center in Chicago mit der Beteiligung von Zeitzeugen der Entstehungsgeschichte der NSZZ Solidarność – Redakteur Andrzej Jarmakowski, der an den Streiks der Danziger Werft beteiligt war und mit Anna Walentynowicz befreundet war, Andrzej Chudzinski von Rotary International, Izabel Ozga aus Danzig, Krzysztof Wawer aus Chicago, Artur Partyka von Dziennik Związkowy (Alliance Daily) – das mit der Projektion des Films verbundene Treffen wird vom Redakteur Sławomir Sobczak geleitet.

BERLIN
5. Dezember 2019
– Donnerstag – 18:00-22:00 Uhr
SPRACHCAFE POLNISCH – Schulzestraße 1, 13187 Berlin
Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus Danzig
Das Treffen mit Debatte und Projektion des Films wird von Agata Lewandowski geleitet.

STRAJK – DIE HELDIN VON DANZIG – Reg. Volker Schlöndorff, Polen/Deutschland, 104 min.
Der Film basiert auf den Motiven der Biografie von Anna Walentynowicz, die zur Urvorlage der Heldin des Films – Agnieszka Kowalska wurde. Das Jahr 2019 wurde zum Jahr von Anna Walentynowicz ausgerufen, die als Repatriierte aus der Ukraine die letzte romantische Heldin des modernen Europas war.

8. Dezember 2019 – Sonntag – 16:00 Uhr
KINO ARSENAL – Potsdamer Straße 2, 10785 Berlin

Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus Danzig
Ein Treffen mit Dr. Tomasz Snarski (Universität Danzig) und Hubert Sargalski (Universität Potsdam) im Rahmen des Projekts Anna Walentynowicz – die vergessene Heldin aus Danzig, geleitet von Agata Lewandowski (Festival EMiGRA).

STRAJK – DIE HELDIN VON DANZIG – Reg. Volker Schlöndorff, Polen/Deutschland, 104 min.

Das Projekt wird von der Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit mitfinanziert