Emigra 2016 z Klubem Galicyjskim w Stanisławowie

Klub Galicyjski zaprasza na pokaz filmów, prezentowanych w Warszawie w czasie Festiwalu Filmów Emigracyjnych Emigra 2016. Gościem wieczoru będą Katarzyna Zaorska-Podsiadło, współorganizator festiwalu, Eugeniusz Sało, współtwórca filmu „Pl w Ua” i Sławomir Sobczak, polski dziennikarz, pracujące w Krakowie i Chicago.

“Pl w Ua” – film pokazujący życie młodych Polaków na Ukrainie, Agata Lewandowski/Kurier Galicyjski, Polska/Ukraina
“Ojcu” – film ukazujący dramat rodziny dotkniętej represjami NKWD w Winnicy w 1938 roku, reż. Liliana Komorowska, Diana Skay, Kanada
“Czwarta dzielnica” – film o tysiącach Polaków, którzy w poszukiwaniu nowego życia pojechali do Stanów Zjednoczonych, reż. Adrian Prawica, USA

Gorąco zapraszamy!

25 listopad w godzinach 18:00 – 21:00
Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku

Клуб Ґаліцийський запрошує на показ фільмів, презентованих під час фестивалю еміграційних фільмів „Емігра 2016” у Варшаві. Гостями вечору будуть Катажина Заорска-Подсядло, співорганізатор фестивалю, Еугеніуш Сало, співтворець фільму „PL w UA” та Славомір Собчак, польський журналіст працюючий в Кракові та Чікаго.

“PL w UA” – фільм, який показує життя молодих поляків в Україні, реж. Аґата Лєвандовскі/Кур’єр Ґаліцийський, Польща/Україна.
“БАТЬКОВІ” – фільм представляє драму родини потерпілої від репресій НКВД в Вінниці у 1938 році, реж. Ліліана Коморовска, Діана Скай, Канада.
“ЧЕТВЕРТА ДІЛЬНИЦЯ” – фільм про тисячі поляків, котрі у пошуках нового життя виїхали до Сполучених Штатів, реж. Андріан Правіца, США.