Klauzula informacyjna RODO – Festiwal EMIGRA

1. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja EMIGRA z siedzibą w Warszawie przy  ul. Zamkowa 13/1, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 00000687373, NIP: 5242836319, Regon: 367848622.

2. Uczestnikiem Festiwalu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Festiwalu (dalej jako „Uczestnik”).

3. Istnieje możliwość, iż przebieg Festiwalu, w tym wizerunek osób w niej uczestniczących, będzie utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

4. Uczestnik zapisując się na udział w Festiwalu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. Jednocześnie biorąc udział w Festiwalu Uczestnik wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację EMIGRA jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube, instagram, twitter) i stronach internetowych Fundacji Emigra oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Fundacji Emigra lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację Emigra w związku z organizacją Festiwalu lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja EMIGRA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamkowa 13/1 wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 00000687373, NIP: 5242836319, Regon: 367848622;
  2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania  i organizacji Festiwalu, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania  w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 4 powyżej;
  3. odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług  technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
  4. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję  o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  5. dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
  6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu;
  9. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.