Klauzula informacyjna RODO – Newsletter

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja EMIGRA z siedzibą w Warszawie przy ul. Zamkowa 13/1 wpisana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 00000687373, NIP: 5242836319, Regon: 367848622
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, tj. odrębnej zgody;
  3. Administrator przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię i nazwisko, adres e – mail.
  4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych;
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji wyżej wskazanego celu;
  10. wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.