„Polska rodzina poza Polską” – konkurs o nagrodę Marszałka Senatu

senatRP„Polska rodzina poza Polską”
KONKURS DLA DZIENNIKARZY POLSKICH I POLONIJNYCH O NAGRODĘ MARSZAŁKA SENATU 2016/2017

Celem konkursu jest pokazanie obrazu polskiej rodziny żyjącej z dala od Polski.

Polski rząd i parlament tej kadencji przykładają wielką wagę do kondycji rodziny. Senat , który jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą interesuje się także tym, jak radzi sobie polska rodzina poza granicami. Poza Polską rodzi się coraz więcej dzieci. W ostatnich 5 latach tylko w Wielkiej Brytanii urodziło się ponad 150 tys. polskich dzieci.

Dlatego chcielibyśmy wiedzieć jak poza granicami Polski funkcjonuje polska rodzina, która oprócz zwykłego zmagania się z codziennością, ma też specyficzne problemy związane z obcym otoczeniem, z integracją. Czy pozostaje nośnikiem tradycyjnych wartości, czy przekazuje dzieciom wiarę, polskie tradycje, kulturę, język? Czy ma wpływ na tożsamość młodego pokolenia i zachowanie więzi z ojczyzną? Jak radzi sobie z konfliktem pokoleń, na który nakładają się problemy z integracją? Czy rodzina pomaga zakorzenić się poza granicami dzieciom, wnukom i czy pomaga osiągnąć sukces za granicą.

Czy rodziny polskie tworzą wspólnoty poza ojczyzną, czy pomagają w ten sposób asymilować się swoim dzieciom, czy tworzą więzi z lokalnymi społecznościami, wreszcie czy wnoszą jakieś wartości w społeczeństwa innych krajów.

Jak radzą sobie polskie rodziny, które z różnych powodów wyjechały z naszego kraju, a jak radzą sobie polskie rodziny, które nie opuściły nigdy Polski, ale znalazły się poza granicami na skutek powojennego przesunięcia granic. Czy trwają przy polskości i czy polskość pomogła im przetrwać.

Senat ogłaszając ten konkurs pragnie zainspirować media, a za ich pośrednictwem środowiska polonijne do refleksji nad kondycją polskiej rodziny poza Polską. Te refleksje pozwolą Senatowi spojrzeć na polską rodzinę na emigracji i zastanowić się, co można w kraju zrobić dla wzmocnienia tej rodziny.

Dział Prasowy
Kancelaria Senatu
ul. Wiejska 6
00-902 Warszawa
Tel. 22 694 95 22
Fax. 22 694 90 26

REGULAMIN KONKURSU

§1

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest pokazanie obrazu Polonii przez pryzmat polskiej rodziny żyjącej poza granicami Polski.

§2

Organizator i uczestnicy Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Kancelaria Senatu

2. W Konkursie mogą wziąć udział dziennikarze pracujący w krajowych i polonijnych gazetach, czasopismach, rozgłośniach radiowych, stacjach telewizyjnych, portalach internetowych, a także współpracownicy tych mediów.

§3

Warunki udziału w Konkursie

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest:

A. opublikowanie materiału dziennikarskiego lub wyemitowanie programu, filmu, reportażu w terminie od 1 lipca 2016 r. do 1 lipca 2017 r.

B. przesłanie dwóch kopii publikacji na adres organizatora

C. Wyrażenie zgody na publiczną prezentację zgłoszonej pracy, w całości bądź fragmentach, w czasie wręczania nagród, a także na wszystkich polach eksploatacji, jakimi w dniu prezentacji dysponować będzie Kancelaria Senatu,

2. Prace zgłoszone na Konkurs powinny odpowiadać następującym kryteriom:

A. treść publikacji powinna być zgodna z celem konkursu,

B. forma pracy – dowolna

C. w przypadku formatów elektronicznych wymagane dostarczanie prac w jednym z

preferowanych formatów: mp3, pdf, jpeg, mpeg4,

D. kopie prac powinny być opatrzone pseudonimem, a dane autora umieszczone w osobnej

kopercie, znajdującej się w przesyłce zawierającej materiał dziennikarski na konkurs,

E. na konkurs prace mogą zgłaszać dziennikarze (autorzy) lub redakcje,

F. jeżeli jeden autor chce przesłać więcej prac konkursowych, każda musi być opatrzona

innym pseudonimem i nadejść w odrębnej przesyłce,

G. jeżeli praca opublikowana została w obcojęzycznej prasie należy przesłać jej tekst wraz z

tłumaczeniem na język polski.

3. Prace należy przesyłać do 15 lipca 2017 r. – o dacie przesyłki decyduje data stempla pocztowego, na adres:

Kancelaria Senatu – Dział prasowy – pok. nr 175
ul. Wiejska 6, 00 -902 Warszawa
z dopiskiem na kopercie: „Konkurs dla dziennikarzy”

§4

Jury Konkursu i nagrody

1. Zgłoszone prace oceni i laureatów wyłoni jury złożone z dziennikarzy, senatorów i pracowników Kancelarii Senatu.

2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega odwołaniu,

3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Kancelaria Senatu

4. Nagrodami w Konkursie są:

A. 1 x 7000 zł – I nagroda

B. 1 x 5000 zł – II nagroda,

C. 1 x 3000 zł – III nagroda,

D. 4 x 1750 zł – wyróżnienie

5. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród, w zależności od jakości i ilości nadesłanych prac konkursowych.

6. Jury zastrzega sobie prawo nie przyznania którejś z wyżej wymienionych nagród.