Konstanty Czawaga

Urodzony w Kołomyi (obwód stanisławowski) w rodzinie o polskich korzeniach (daleki pradziadek po Powstaniu Styczniowych został zesłany na Syberię).
Od 1970 mieszka we Lwowie.
Absolwent wydziału dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Iwana Franki we Lwowie. Ze światem medialnym jest powiązany od 1966.

Należał do grona założycielskiego i był członkiem pierwszego Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.
Pracował w redakcji „Gazety Lwowskiej” jako korespondent. Był referentem do spraw środków masowego przekazu Lwowskiej Kurii Metropolitalnej obrządku łacińskiego. Obecnie jest korespondentem redakcji „Kuriera Galicyjskiego”. Jest również korespondentem zagranicznym KAI i Radia Watykańskiego.
Jest dziennikarzem, który za główny temat swojej twórczości pisarskiej uznał pojednanie Polaków i Ukraińców, a także losy mniejszości narodowych na Kresach. Kronikarz odrodzenia życia duchowego Polaków na Ukrainie, tropiciel śladów polskości we Lwowie oraz małych miasteczkach i wsiach ukraińskich. Uczestnik i popularyzator dorobku wielu polsko-ukraińskich konferencji naukowych. Autor wielu scenariuszy i współtwórca produkcji filmowej „Kuriera Galicyjskiego”.Otrzymał – Medal pamiątkowy z okazji 100. rocznicy śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego przyznany przez Radę Nadzorczą i Zarząd Ludowej Spółdzielni Wydawniczej Komitetu Redakcyjnych Dzieł J.I.Kraszewskiego. 1987. Dyplom i medal „Mickiewicz-Puszkin” przyznany przez Kapitułę Honorową Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. 2009. Rycerz Komandor Orderu św. Grzegorza Wielkiego najwyższe odznaczenie papieskie dla osób świeckich. 2009. „Zasłużony dla Kultury Polskiej” 2010.